توضیحات

دانشگاه علوم پزشکی مازندران(نوشهر)

توضیحات

نوع دستگاه چیلر هوایی
تعداد(دستگاه) 1
محل نصب مازندران، نوشهر
نام پروژه دانشگاه علوم پزشکی مازندران _ بیمارستان شهید بهشتی نوشهر
ظرفیت(تن تبرید) 120
نام کارفرما