توضیحات

شرکت فرآورده های لبنی شیر سلطانی بیدخت

توضیحات

نوع دستگاه چیلر هوایی
تعداد(دستگاه) 2
محل نصب بیدخت گناباد
نام پروژه شرکت فرآورده های لبنی شیر سلطانی بیدخت
ظرفیت(تن تبرید) 38 , 20
نام کارفرما