خانه/بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت

شرکت پویش تهویه به عنوان یکی از شرکتهای پر تلاش وتوانمند در صنعت تهویه و تبرید تامین دستگاه‌های منطبق بر نیاز کشور و مصرف کننده را ماموریت خود در تولید صحیح و متناسب باشرایط بهره برداری داخل کشور و کاهش یا قطع وابستگی به واردات دستگاه‌های تهویه و تبرید از خارج از کشور می‌داند.